• Web Banner 1psd

Ammunitions

.22 AMMO

.22 AMMO

Type: Short
OAL (Length - MM): 17.12 mm
Weight (Grain): 27 gr
.22 LR AMMO

.22 LR AMMO

Type: Brass Coated Lead
OAL (Length - MM): 24.24 mm
Weight (Grain): 36 gr
.22 MAGNUM AMMO

.22 MAGNUM AMMO

Type: Soft Nose
OAL (Length - MM): 33.60 mm
Weight (Grain): 40 gr
.25 CAL. AUTO AMMO

.25 CAL. AUTO AMMO

Type: TMJ, RN
OAL (Length - MM): 22.59 mm
Weight (Grain): 50 gr
.32 CAL. AMMO

.32 CAL. AMMO

Type: Hallow Point
OAL (Length - MM): 23.21 mm
Weight (Grain): 60 gr
.38 SPECIAL AMMO

.38 SPECIAL AMMO

Type: Brass Coated, RN TMJ, Semi-WAD
OAL (Length - MM): 38.30 mm 36.10 mm
Weight (Grain): 155 gr 158 gr
.38 SUPER AMMO

.38 SUPER AMMO

Type: Brass Coated, RN TMJ
OAL (Length - MM): 32.46 mm 32.53 mm
Weight (Grain): 126 gr 116 gr
.40 CAL. AMMO

.40 CAL. AMMO

Type: Brass Coated, Semi-WAD Brass Coated, RN
OAL (Length - MM): 28.80 mm 30.20 mm
Weight (Grain): 204 gr 180 gr
.45 CAL. AUTO AMMO

.45 CAL. AUTO AMMO

Type: Brass Coated, RN TMJ Brass Coated, RN
OAL (Length - MM): 32.35 mm 30.46 mm 28.96 mm
Weight (Grain): 230 gr 238 gr 206 gr
357 MAGNUM AMMO

357 MAGNUM AMMO

Type: Brass Coated, RN TMJ, Semi-WAD
OAL (Length - MM): 40.37 mm 38.17 mm
Weight (Grain): 155 gr 158 gr
.380 CAL. AUTO AMMO

.380 CAL. AUTO AMMO

Type: Brass Coated, RN
OAL (Length - MM): 24.60 mm
Weight (Grain): 98 gr
9mm AMMO

9mm AMMO

Type: Brass Coated, RN TMJ
OAL (Length - MM): 28.75 mm 28.82 mm
Weight (Grain): 124 gr 116 gr
12 GA. AMMO

12 GA. AMMO

Type: 9 Lead Pellets
OAL (Length - MM): 59.43 mm
Weight (Grain): 400 gr
5.56 CAL. AMMO

5.56 CAL. AMMO

Type: TMJ
OAL (Length - MM): 56.97 mm
Weight (Grain): 177.1 gr